شماره‌ی ثبت528
نام سندچهار دغدغه مديران حكايت سلامت سازمان
مؤلفپاتريك لنچيوني
مترجمفضل اله اميني
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت38000