شماره‌ی ثبت526
نام سندقدرت مثبت انديشي در كسب وكار
مؤلفاسكات ونترلا
مترجماحمد تابنده
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت99000