شماره‌ی ثبت525
نام سندمدلي براي تحول در كسب و كار دولت و جامعه
مؤلفجفري هايات
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشرني
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت36000