شماره‌ی ثبت521
نام سندجستارهاي در رهبري
مؤلفپيتر گولمن پيتر سنگه و ديگران
مترجممحمد ابراهيم محجوب
موضوع اصلیمديريت
ناشرنشرني
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت