شماره‌ی ثبت517
نام سندصفت هاي بايسته يك رهبر
مؤلفجان ماكسول
مترجمعزيز كياوند
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت21000