شماره‌ی ثبت512/2
نام سندرازهاي اتاق هيئت مديره حاكميت شركتي براي زندگي بهتر- ج.2
مؤلفايلماز آرگودون
مترجمعلي رضا اميدوار
موضوع اصلیمديريت
ناشرگندمان
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت99000