شماره‌ی ثبت51/12
نام سندزندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.12
مؤلفمحمد كريم فضلي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشراميران
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد12
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت10000