شماره‌ی ثبت58
نام سندايين تنظيم قرار دادها
مؤلفبهمن كشاورز
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشركشاورز
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000