شماره‌ی ثبت55
نام سندرقص فيل ها سرگذشت تحول ibm
مؤلفلويي گشنر
مترجمغلام حسين خانقاني
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت فردا
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت69000