شماره‌ی ثبت54
نام سندچگونه يك سمينار خوب ارائه دهيم
مؤلفمرنضي موسي خاني دكتر ناصر حميدي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه ازاد اسلامي قزوين
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000