شماره‌ی ثبت52
نام سندفرهنگ و روابط بين الملل
مؤلفجولي ريوز
مترجممسحن بيات
موضوع اصلیمديريت
ناشرمطالعات فرهنگي واجتماعي
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت48000