شماره‌ی ثبت347
نام سندزبان تخصصي حسابداري 2
مؤلفعسگر پاك مرام قنبر حيدري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه ازاد اسلامي بناب
سال انتشار1389 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-10-0356-4
رده‌بندی کنگرهpe1127/ح5پ22 1389
رده‌بندی دیوئی428/64024657
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت7500