شماره‌ی ثبت74/9
نام سندتحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.9
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد28
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت