شماره‌ی ثبت345/1
نام سندزبان تخصصي حسابداري مناسب براي زبان تخصصي 12- ج.1
مؤلفعبدالرضا تالانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراصلاني
سال انتشار1384 3
وضعیت ظاهری
شابک964-6266-46-0
رده‌بندی کنگرهpe1127/ح5ت2
رده‌بندی دیوئی428/6
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000