شماره‌ی ثبت73/23
نام سندتحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.23
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد23
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت