شماره‌ی ثبتحسابداري344/3
نام سندزبان تخصصي حسابداري جلد دوم- ج.3
مؤلفعبدالرضا تالانه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشراصلاني
سال انتشار1392 6
وضعیت ظاهری
شابک978-600-5540-56-7
رده‌بندی کنگرهpe1127/ح5ت2
رده‌بندی دیوئی428/64024657
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت90000