شماره‌ی ثبت72/5
نام سندتحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.5
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد17
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت