شماره‌ی ثبت71/16
نام سندتحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.16
مؤلفانجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد24
نسخ1
مدت امانتماهانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت