شماره‌ی ثبت338/1
نام سنداصول حسابداري جلد يك- ج.1
مؤلفحسينعلي عليمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان مديريت صنعتي
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت20000