شماره‌ی ثبت335/1
نام سنداصول ، مفاهيم و كاربرد حسابداري 3- ج.1
مؤلفمحمود نبي زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنشرگستر
سال انتشار1369
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2100