شماره‌ی ثبت461
نام سندحسابداري مالياتي و گزيده اي از قانون ماليات هاي مستقيم
مؤلففرشيد نجمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشررادنوين
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت