شماره‌ی ثبت499
نام سنداستاندارد هاي خدمات حسابداري و بررسي صورت هاي مالي
مؤلففرقاندوست زارع
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت