شماره‌ی ثبت498/1
نام سندحسابداري داريئهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره هاي آتي- ج.1
مؤلفمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1369
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت