شماره‌ی ثبت326
نام سندحسابداري حقوق و دستمزد به كمك رايانه
مؤلف شهرام روزبهاني مهدي قرباني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرفراز انديش سبز
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-94266-5-5
رده‌بندی کنگرهhd4926/ر9ح5
رده‌بندی دیوئی658/320285
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت13000