شماره‌ی ثبت496/2
نام سندحسابداري سرمايه گذاري بلند مدت- ج.2
مؤلفموسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1366
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت