شماره‌ی ثبت494
نام سندرهنمودهاي حسابداري جلد اول
مؤلفكميته تدوين رهنمود هاي حسابداري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت