شماره‌ی ثبت494/1
نام سندرهنمودهاي حسابداري جلد اول- ج.1
مؤلفكميته تدوين رهنمود هاي حسابداري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت