شماره‌ی ثبت488/3
نام سندحسابداري تغيرر قيمت ها- ج.3
مؤلفحبيب اله تيموري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار73
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت