شماره‌ی ثبت486/2
نام سندحسابداري براي مديريت موفق مزرعه- ج.2
مؤلفنظام الدين ملك ارايي علي فرزين بيلندي
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک964-8734-02
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت12000