شماره‌ی ثبت484/1
نام سندحسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادر- ج.1
مؤلفرضا نظري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-6285-06-4
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت3500