شماره‌ی ثبت467
نام سندحسابداري مالياتي
مؤلفابوالفضل عباسچيان
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه زنجان
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-921188--8
رده‌بندی کنگره2 ع 2 م / 5681 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت12000