شماره‌ی ثبت463
نام سندحسابداري شركتها در ايران
مؤلفعبدالمحمد سميعي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمركز آموزش مديريت دولتي
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000