شماره‌ی ثبت454
نام سندحسابداري شركتها
مؤلفسعيد مشايخي فرد - اميد ابراهيم زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات فرا آموزش
سال انتشار1385 مرداد
وضعیت ظاهری
شابک964-9988-28-9
رده‌بندی کنگره5 م 4 ش / 5686 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت25000