شماره‌ی ثبت605/1
نام سندGMATاستعداد وامادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت- ج.1
مؤلفاحمد صداقت
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر نگاه دانش
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت