شماره‌ی ثبت604
نام سنداصول و مباني كار افريني
مؤلفمهدي سعيدي كيا
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرانتشارات كيا
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت