شماره‌ی ثبت603
نام سندسيستمهاي كاربردي خريد
مؤلفدكتر مرتضي فرجي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه امام حسين
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت