شماره‌ی ثبت602
نام سندامبود زمان در اسيا
مؤلفمحمد صفار
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرسازمان بازرسي كل كشور
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت