شماره‌ی ثبت601
نام سندسازمان ومديريت
مؤلفدكتر عليمحمد اقتداري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرانتشارات مولوي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت