شماره‌ی ثبت600
نام سندزبان انگليسي تخصصي ويژه دانشجويان مديريت
مؤلفدكتر عبداله كولوبندي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرانتشارات شهر اشوب
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت