شماره‌ی ثبت435
نام سندحسابداري مديريت پيشرفته
مؤلفسجادي -صوفي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه شهيد چمران
سال انتشار1362
وضعیت ظاهری
شابک978-964-8659-86-3
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت85000