شماره‌ی ثبت311/2
نام سنداصول حسابداري بخش اول ( علوم تربيتي )- ج.2
مؤلفويدا مجتهد زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
سال انتشار1368 بهمن
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سندحسابداري
یادداشت
قیـمت1900ريال