شماره‌ی ثبت269
نام سنداغوش درهم شكسته
مؤلفنرگس ناظمي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرقلم مكنون
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت