شماره‌ی ثبت268
نام سندلبخند تلخ
مؤلفمحمد علي گوديني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرانتشارات قاضي
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت