شماره‌ی ثبت266
نام سندتاجر ونيزي
مؤلفويليام شكسپير
مترجمعلائالدين بازارگادي
موضوع اصلیداستان
ناشرشركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت