شماره‌ی ثبت265
نام سندنبرد كوناكسا
مؤلفحسين فتاحي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرانتشارات مدرسه
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت