شماره‌ی ثبت263
نام سنداميد اسماني
مؤلفروشناي مهر
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرروشناي مهر
سال انتشار1396
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت