شماره‌ی ثبت262
نام سندسجاده و صليب
مؤلفهما پور اصفهاني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرنشر اراسپ
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت