شماره‌ی ثبت259
نام سندفريب
مؤلفمهناز رئوفي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشردفتر پژوهشهاي موسسه كيهان
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت