شماره‌ی ثبت123/5
نام سندانديشه اسلامي 1- ج.5
مؤلفآيت اله جعفر سبحاني و دكتر محمد محمد رضايي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرپيام نور
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد6
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت