شماره‌ی ثبت200
نام سندتعليم وتعلم
مؤلفسيد احمد فهري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر رجا
سال انتشار1363
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت