شماره‌ی ثبت198
نام سندتفسير موضوعي قران كريم
مؤلفايت الله مكارم شيرازي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردفتر نشر معارف
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت